HOMOLOGACE pneumatik

IGTT a.s. je pověřen Ministerstvem dopravy ČR prováděním měření a zkoušek pneumatik podle legislativních předpisů EHK OSN. Na základě oficiálně vydaných zkušebních protokolů je potom Ministerstvem dopravy ČR vystaveno osvědčení o homologaci:

e8v

 • pneumatik pro osobní automobily podle Předpisu EHK OSN č. 30
 • pneumatik pro nákladní automobily podle Předpisu EHK OSN č. 54
 • pneumatik pro motocykly podle Předpisu EHK OSN č. 75
 • zemědělských pneumatik podle Předpisu EHK OSN č. 106
 • obnovených pneumatik pro osobní automobily
  podle Předpisu EHK OSN č. 108
 • obnovených pneumatik pro nákladní automobily
  podle Předpisu EHK OSN č. 109
 • pneumatik z hlediska emisí zvuku ze styku pneumatika/vozovka
  podle Předpisu EHK OSN č. 117

Osvědčení o provedených homologačních zkouškách jsou pravidelně zasílána do všech zemí, které přistoupily k Ženevským dohodám. Vydané homologační osvědčení je uznáváno ve všech státech, které jsou členy EHK OSN a aplikovaly příslušný předpis EHK. Je-li tedy určitá pneumatika homologována autoritou v ČR a označena níže uvedenou značkou, není již nutné obvykle podstupovat schvalovací proceduru v jiné zemi.

Na základě zákona č. 52/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., „Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů“ a vyhlášky č. 180/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb. „o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“, platí v ČR povinnost prodávat pouze protektorované pneu nesoucí mezinárodní homologační značku E.

Od roku 1999 jsou postupně homologovány na základě předpisů EHK č.108,109 protektorovny v ČR, které již mají zavedený systém jakosti. Tato homologace má mezinárodní platnost, je uznávána a nahrazuje dřívější schvalování technické způsobilosti.

e8v

Nahradit
V souvislosti se vstupem ČR do EU bylo IGTT a.s. také pověřeno prováděním zkoušek pneumatik motorových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 „o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla“, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 92/23/EHS „o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži“. Tato schválení typu se vztahují na skupinu všech rozměrů pneumatik jednoho dezénu a na rozdíl od předpisů EHK OSN č.30 resp. 54 obsahují také vozidlové zkoušky z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a valivého odporu. Vozidlové zkoušky jsou prováděny na nejnevýhodnějším rozměru z celé zmiňované skupiny pneumatik, což obvykle bývá pneu s největší šířkou, nejmenším profilovým číslem a nejvyšším indexem nosnosti.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 „o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry“, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009. Toto nařízení stanoví rámec pro poskytování harmonizovaných informací o parametrech pneumatik jejich označováním, aby se koneční uživatelé mohli při nákupu pneumatik informovaně rozhodovat, za účelem zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a ekonomické a environmentální účinnosti silniční dopravy pomocí podpory bezpečných pneumatik s dlouhou životností, vysokou palivovou účinností a nízkou hlučností.

Na základě výsledků zkoušek, měření a zkušebních protokolů je Ministerstvem dopravy ČR vystaveno schválení typu a toto je rozesláno do všech členských států EU.

Osvědčení o technické způsobilosti výrobků

eatest

Ministerstvem dopravy ČR je IGTT a.s. také pověřen zkušební činností v oblastischvalování technické způsobilosti duší, vložek, ventilů, opravných materiálů a souprav včetně preventivních protiprůpichových přípravků. Má-li být některý z výše uvedených výrobků uveden v ČR na trh, musí projít schvalovací procedurou. Výsledkem, po úspěšných příslušných zkouškách, je Osvědčení o technické způsobilosti výrobků vydané Ministerstvem dopravy ČR.

V případě Vašeho zájmu Vám bližší informace rád poskytne:

Václav Hořelka – vedoucí střediska homologace

Tel. +420 577 601 841  Fax: +420 577 601 843

E-mail: vaclav.horelka@igtt.cz

ecem
Pověření EHK OSN

eecm
Pověření EU

508_220

Back to Top